POLITYKA PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiono informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, plików cookies oraz innych technologii wykorzystywanych na stronie internetowej oraz wszystkich jej podstronach. Dbając o bezpieczeństwo danych osobowych Administrator stosuje środki organizacyjno-techniczne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

I. Definicje

 • pliki cookies popularnie zwane ciasteczkami to dane informatyczne zapisywane w postaci plików tekstowo-numerycznych, które są umieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Takim urządzeniem końcowym może być telefon komórkowy, laptop, tablet. Pliki te są wykorzystywane i umieszczane w trakcie łączenia się Użytkownika ze stroną internetową;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • strona internetowa – witryna internetowa pod adresem www.pracowniakorektorska.pl oraz wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie, m.in. formularz kontaktowy, formularz umożliwiający zapis na newsletter;
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
 • ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. o prawie telekomunikacyjnym (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 ze zm.);
 • Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych na stronie internetowej oraz profili utworzonych w portalach społecznościowych.

II. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Anna Smutkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Korektorska. Anna Smutkiewicz, Graniczna nr 30, 09-120 Nowe Miasto, NIP: 5671570371, e-mail: as@pracownikakorektorska.pl. 

III. Współadministratorzy

 Współadministratorami danych osobowych są:

 • Facebook Ireland Limited LTD, adres: 4 Grand Canal SQUare, Grand Canal Harbour, Dublin 2, DO2X525, Ireland;
 • LinkedIn Ireland Unlimited Company, adres: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Place, Dublin 2, Ireland.

Współadministrowanie związane jest z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych, tj. Instagramu, Facebooka, których właścicielem jest Facebook Inc. oraz LinkedIn, którego właścicielem jest LinkedIn Corporation. Oprócz tego Administrator korzysta z wtyczek społecznościowych.

Więcej informacji na temat stron firmowych (fanpage) Administratora oraz profilu służbowego na portalach społecznościowych podano w punkcie XIII Wykorzystywane narzędzia.

Jako Administrator danych osobowych zachęcam do zapoznania się z postanowieniami polityki prywatności Współadministratorów: Facebook oraz LinkedIn.

IV. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

 Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane:

 • na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia i wykorzystywania plików cookies w celu prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, wysyłania newslettera (art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne);

   

 • z uwagi na niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu przesłania oferty usług Administratora, wykonania usługi lub realizacji zawartej umowy;

   

 • z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych na Administratora przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów i dokumentacji wynikającej z RODO, wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów podatkowo-rachunkowych, w tym również dla celów archiwalnych;

   

 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej, zarządzania stroną internetową, w tym poprawy jej funkcjonalności oraz jej działania, tworzenia baz danych, wysyłania newslettera jako marketingu usług własnych Administratora, prowadzenia badań statystycznych oraz analitycznych, a także w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Dodatkowo dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu prowadzenia profilu biznesowego na portalu Instagram pod nazwą „pracownia_korektorska”, strony firmowej (fanpage) na portalu LinkedIn pod nazwą „Pracownika Korektorska”, strony firmowej (fanpage) na portalu Facebook pod nazwą „Pracownia Korektorska”. Szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych na portalach społecznościowych zostały omówione w punkcie XII Wykorzystywane narzędzia.

V. Odbiorcy danych osobowych

Prowadzona przez Administratora działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników. Podmioty współpracujące z Administratorem gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.

Odbiorcy danych osobowych:

 • Kylos Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź – podmiot zapewniający wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony, przechowywanie danych zgromadzonych na serwerze;
 • UAB MailerLite, Basanavičiaus 15, LT-03108 Wilno, Litwa – podmiot zapewniający obsługę systemu do wysyłki newslettera;
 • Bank Pekao S.A., ul. Grzybowska 53/57, 00-844 Warszawa – podmiot zapewniający program do wystawiania faktur Chmura Faktur.

Podmioty te znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności dostawców:

Kylos.pl

UAB MailerLite

Bank Pekao S.A.

Pozostali odbiorcy danych zostali opisani w punkcie poniżej.

  VI. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

  Administrator nie przekazuje bezpośrednio danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów trzecich – firm o zasięgu międzynarodowym, tj. Facebook Inc., LinkedIn Corporation, Automattic Inc., UAB MailerLite, może to powodować, że dane osobowe Użytkowników będą przekazywane do państwa trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wskazani wyżej dostawcy usług międzynarodowych stosują mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w szczególności standardowe klauzule umowne.

  Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z dostawców:

  Facebook

  LinkedIn

  Automattic Inc.

  UAB MailerLite

   VII. Okres przechowywania danych osobowych

   Dane osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności:

   • dane osobowe przetwarzane w związku z zapisaniem się na newsletter – przez okres funkcjonowania newslettera lub do czasu cofnięcia zgody. Po wycofaniu zgody przez Użytkownika dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
   • dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą formularza kontaktowego – przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
   • pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody przez Użytkownika dane osobowe mogą być jeszcze przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń;
   • dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie – przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych na etapie przed zawarciem umowy lub przez okres realizacji usługi i współpracy. Po zakończeniu współpracy dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa;
   • dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO;
   • dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze obowiązków prawnych – przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego, rachunkowego, RODO;
   • dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem przez Administratora platform społecznościowych – przez okres istnienia stron firmowych oraz konta biznesowego na tych platformach;
   • dane osobowe przetwarzane w celu badań statystycznych i analitycznych oraz w związku z administrowaniem stroną internetową – do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności tychże danych;
   • dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem roszczeń lub obroną przed nimi – do upływu okresu przedawnienia.

   VIII. Uprawnienia Użytkownika

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

   • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii;
   • prawo do sprostowania danych osobowych;
   • prawo do usunięcia danych;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Użytkownik znalazł;
   • prawo do przenoszenia danych osobowych;
   • prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
   • prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której Administrator przetwarza dane osobowe – w każdym momencie. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

   Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres as@pracowniakorektorska.pl, aby wskazać zakres swoich żądań.

    IX. Wymóg podania danych osobowych

    W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

    • prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii;
    • prawo do sprostowania danych osobowych;
    • prawo do usunięcia danych;
    • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Użytkownik znalazł;
    • prawo do przenoszenia danych osobowych;
    • prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika do organu nadzorczego, którym jest prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
    • prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której Administrator przetwarza dane osobowe – w każdym momencie. Niemniej jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkownika mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

    Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres as@pracowniakorektorska.pl, aby wskazać zakres swoich żądań.

     X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

     W toku przetwarzania nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

      XI. Zabezpieczenia

      Administrator stosuje środki organizacyjno-techniczne w celu ochrony danych osobowych. Na stronie internetowej wykorzystywany jest certyfikat SSL oraz wtyczka Akismet w celu ochrony antyspamowej, a także program antywirusowy. Oprócz tego Administrator prowadzi wewnętrzną dokumentację, w tym rejestr czynności przetwarzania, i na bieżąco weryfikuje stan ochrony danych osobowych w organizacji.

       XII. Pliki cookies

       Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies własne oraz zewnętrzne pliki cookies, które są wykorzystywane w celu:

       • prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym usprawnienia jej nawigacji,
       • zapamiętania preferencji dotyczących plików cookies,
       • zapewnienia bezpieczeństwa oraz zarządzania stroną internetową,
       • badań statystycznych i analitycznych,
       • łączenia z portalami społecznościowymi.

       Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na ich wykorzystywanie. Klikając w przycisk „Wyrażam zgodę”, Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików cookies. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies. Niestety może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej. Użytkownik może również korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki.

       W poniżej umieszczonych linkach zawarte są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

       Chrome

       Firefox

       Internet Explorer

       Opera

       Korzystanie ze strony internetowej bez zmiany w swojej przeglądarce internetowej skutkuje wykorzystywaniem plików cookies w wymienionych celach.

       Z uwagi na to, że pliki cookies stosowane są także do zapamiętywania preferencji Użytkownika dotyczących plików cookies, należy mieć świadomość konsekwencji związanych ze zmianami ustawień, w szczególności:

       • w przypadku wyłączenia możliwości zapisania plików cookies na urządzeniu końcowym, może nie być możliwe korzystanie z określonych funkcjonalności strony internetowej, a część treści może być niewidoczna;
       • w przypadku użycia innego urządzenia końcowego, profilu na komputerze lub przeglądarki internetowej niezbędne będzie ponowne określenie swoich preferencji w zakresie plików cookies.

       Konsekwencją zaakceptowania plików cookies jest to, że w pamięci wykorzystywanego przez Użytkownika urządzenia końcowego, np. tabletu, komputera czy telefonu, zostanie utrwalona informacja pochodząca od dostawcy danej usługi, nad którą Użytkownik nie będzie miał kontroli.

        

       XIII. Wykorzystywane narzędzia

       Na stronie internetowej wykorzystywane są wtyczki usprawniające działania strony internetowej. 

       XIV. Formularz kontaktowy

       Strona internetowa wykorzystuje wtyczkę formularza kontaktowego. W celu kontaktu z Administratorem należy podać imię, adres e-mail oraz dane podane w treści wiadomości. Przedmiotowe dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z niniejszą Polityką prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem. W ramach ochrony antyspamowej korzystanie z formularza kontaktowego wiąże się z przetwarzaniem dodatkowych danych osobowych w postaci adresu IP oraz podpisu przeglądarki, którą wykorzystuje Użytkownik. 

       XV. Portale społecznościowe

       W ramach prowadzenia stron oraz profilu biznesowego dochodzi do przetwarzania danych osobowych osób dokonujących wpisów lub piszących komentarze, osób, które polubiły daną stronę lub profil i/lub go obserwują, osób komunikujących się z Administratorem w wiadomościach prywatnych. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

       • marketingu oraz promocji działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora;
       • wchodzenia w interakcje i udzielania odpowiedzi na zadawane pytania;
       • dbania o dobre imię marki i organizacji Administratora;
       • obsługi korespondencji;
       • ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
       • informowania o organizowanych wydarzeniach, ciekawych informacjach, usługach i produktach;
       • tworzenia społeczności.

       Zasady panujące na stronach biznesowych oraz profilu służbowym są ustalane przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalach społecznościowym wynikają z regulaminów tych platform. Administrator rekomenduje zapoznanie się z tymi regulaminami:

       Facebook

       Instagram

       LinkedIn

       • wtyczki przekierowujące do portali społecznościowych

       Niniejsza strona internetowa wykorzystuje wtyczki przekierowujące Użytkownika do portali społecznościowych Facebook, Instagram, LinkedIn. Po naciśnięciu w ikonę wtyczki Użytkownik zostanie odesłany do strony zewnętrznego dostawcy usługi, czyli właściciela danego serwisu społecznościowego, a przeglądarka internetowa Użytkownika nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratora (współadministratora) tychże serwisów społecznościowych. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystaniem zewnętrznych plików cookies. Od momentu kliknięcia w daną wtyczkę dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na określonym portalu społecznościowym. W tym zakresie właściciel danego portalu społecznościowego staje się współadministratorem danych osobowych Użytkownika.

       • newsletter

       Strona internetowa posiada formularz zapisu na newsletter. Osoba zainteresowana subskrypcją newslettera zobowiązana jest podać imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania newslettera. W celu dodania adresu e-mail do listy subskrybentów Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie zapisu poprzez kliknięcie w link potwierdzający, który otrzyma na skrzynkę pocztową podaną podczas zapisu na newsletter. Dane osobowe Użytkownika zostaną dodane do listy mailingowej w celu wysłania newslettera dopiero po dokonaniu potwierdzenia (double opt-in).

       Subskrypcja newslettera oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Potwierdzając zapis na newsletter, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, a także na przekazywanie informacji handlowych zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne.

       Użytkownik ma możliwość wycofania zgody w każdym momencie, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej Polityce prywatności.

       Wykorzystywany przez Administratora system, wspierający wysyłkę newslettera, oferowany przez dostawcę UAB MailerLite odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane przez Użytkownika działania związane z przesyłanymi e-mailami, w tym datę i godzinę otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki umieszczone w wiadomości, moment wypisania się itd. UAB MailerLite jest zewnętrznym dostawcą, który może gromadzić i przetwarzać dane osobowe przy użyciu standardowych technologii branżowych, aby pomóc Administratorowi monitorować i ulepszać newsletter. W związku z wykonywaniem usług UAB MailerLite wykorzystywane są pliki cookies, unikalne identyfikatory, sygnały nawigacyjne i podobne technologie śledzenia.

       Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności UAB MailerLite.

       • linki odsyłające na blogu

       Na stronie internetowej mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych. Będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony internetowe. Administrator zachęca do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.

       • logi serwera

       Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się ta strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in.: publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie; nazwę Użytkownika podawaną w procesie autoryzacji; czas nadejścia zapytania; informacje o przeglądarce użytkownika; język; godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany; informacje o przeglądarce internetowej czy systemie informacyjnym, z którego Użytkownik korzysta. Dane, o których mowa powyżej, nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu, lecz są wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.

        XVI. Zmiany w Polityce prywatności

       Niniejsza Polityka prywatności jest ważna od 1.12.2020 r. i obowiązuje do czasu jej aktualizacji. Przyczynami zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość. Informacje o jakiejkolwiek zmianie Polityki prywatności zostaną udostępnione na stronie internetowej. Administrator zaleca każdorazowo zapoznanie się z Polityką prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie.

       Data ostatniej aktualizacji: 14.01.2022 r.